Školní řád

Školní řád upravuje a blíže specifikuje podmínky, za nichž se uskutečňuje předškolní vzdělávání a vymezuje práva a povinnosti fyzických i právnických osob (dětí, rodičů, zaměstnanců školy). Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a jeho rozvoj. Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a mateřské školy.

Pokyny, uvedené ve Školním řádu, jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném i jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, zákonem č. 258/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví, § 50 a Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v aktuálním znění.

Školní řád je z á v a z n ý pro děti, rodiče i zaměstnance školy.

Školní řád ke stažení ve formátu PDF.


Pokud máte dotaz na speciálního pedagoga, zde napište svůj dotaz.

Kontaktní informace

Mgr. Alena Pokorná

Speciání pedagogMgr. Alena Pokorná
MŠ Jeřabinka, Zdeňka Buriana 967
Kopřivnice, 742 21

Telefon 730 543 671