GDPR

Informace školy o zpracování osobních údajů

Na základě ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované také jako nařízení ,,GDPR“, dále ,,nařízení“), a dalších právních předpisů obsahujících pravidla pro nakládání s osobními údaji podává mateřská škola tuto informaci.

 

Mateřská škola jako správce osobních údajů informativně sděluje, že zpracovává a nakládá pouze s těmi osobními údaji, které:

- jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve veřejném zájmu,
- souvisejí s identifikací žáka ze zákona (datum narození, místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj apod.),
- souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců žáků v souladu se zákonem (jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.),
- souvisejí s pracovním a mzdovým zařazením zaměstnanců či smluvních pracovníků, se sociálním, a zdravotním pojištěním (např. dosažené vzdělání, délka praxe, funkční zařazení apod.),
- k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů, resp. jeho zákonného zástupce.
 

Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy, zpravidla vyplývá ze zákona, doby školní docházky, popř. z délky doby poskytnutého souhlasu.

 

Mateřská škola informativně sděluje, že subjekt údajů v mezích nařízení disponuje zejména těmito právy:

1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)
4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
5. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
6. podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR)
Mateřská škola jako správce osobních údajů upozorňuje, že se nejedná o úplný výčet práv subjektu údajů a že uvedená práva podléhají některým výjimkám a omezením.

 

Mateřská škola dále sděluje, že případné další informace o zpracování osobních údajů, jakož i oprávněních subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, budou oprávněným osobám poskytnuty na základě jejich e-mailové nebo písemné žádosti adresované řediteli školy nebo e-mailové žádosti adresované pověřenci pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní adresa školy jako správce osobních údajů je:

Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Krátká 1105

742 21 Kopřivnice

 

 

 

Jmenovaným pověřencem na ochranu osobních údajů je:

Ing. Milan Jandora

e-mailová adresa: milan.jandora@outlook.cz

datová schránka: vkgk47k

 

Příloha č. 1 Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem 

 

Příloha č. 2 Hlášení Incidentu 

 

Příloha č. 4 Žádost - Uplatňování práv Subjektem údajů 

 

Příloha č. 5 Oprávněné zájmy - testy proporcionality 

 

 

 


Pokud máte dotaz na speciálního pedagoga, zde napište svůj dotaz.

Kontaktní informace

Mgr. Alena Pokorná

Speciání pedagogMgr. Alena Pokorná
MŠ Jeřabinka, Zdeňka Buriana 967
Kopřivnice, 742 21

Telefon 730 543 671