MAP ORP Kopřivnice II

MŠ Lubina

MAP = Místní akční plán ORP Kopřivnice II

MAP je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků.

Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Jak vnímáme MAP II
MAP můžeme vnímat jako prostředek pro pojmenování překážek, které pedagogům, zaměstnancům škol a školských zařízení, školákům, dětem v mateřských školách nebo jejich rodičům komplikují život a vyhledávání příležitostí a podmínek pro jejich zlepšení nebo úspěšné řešení.

MAP vnímáme také jako proces, který zapojuje, soustřeďuje a koordinuje všechny subjekty z oblasti vzdělávání v daném území dle jejich zájmu, aktivit, možností i kapacit. Je podložen principy komunitního plánování.

Společné diskuze a vzdělávání se týká právě řešení otázek, co můžeme do budoucna udělat pro to, aby:

učitelé byli ochotni více uvažovat a diskutovat o učení se než o vyučování,
hodnocení mohlo přinášet zpětnovazební informace využitelné učitelem i žákem pro další výuku a učení, abychom začali v našich školách více uplatňovat formativní hodnocení,
učitelé/lídři chtěli přijímat zodpovědnost za budování pozitivních vztahů ve třídách/sborovnách a dostali k tomu potřebnou podporu,
si učitelé/lídři byli při každém jednání vědomi toho, že chyba (nejen žákovská, ale i učitelská) ve vzdělávání neznamená selhání, ale příležitost k učení se.
 

Cíle MAP II
Hlavním cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Dílčí cíle MAP:

Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.
Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.
Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.
 

Jak lze MAP II konkrétně využít?
Koordinujeme a působíme na zainteresované aktéry ve vzdělávání (pedagogy, žáky, rodiče, zřizovatelé).

Realizujeme akce pro všechny, kteří se zúčastňují procesu vzdělávání.

Organizujeme exkurze a praktické ukázky výukových hodin pro pedagogy.

Vytváříme sdílené platformy pro určené skupiny odborníků, např. speciálních pedagogů, vedoucích pedagogů, výchovných poradců, vedoucích školních jídelen, vychovatelů ve školních družinách apod.

Realizujeme odborné workshopy pro pedagogy, nepedagogy, rodiče dětí a žáků na aktuální témata týkající se školního prostředí.

Podporujeme vzájemná setkávání a výměnu názorů, poznatků a zkušeností.

-