Preventivní programy v naší organizaci

Mateřské školy Kopřivnice zajišťují preventivní programy pro všechny děti, které chodí do našich mateřských škol. Staráme se tak o zdravý vývoj našich dětí.

Preventivní programy v organizaci Mateřské školy Kopřivnice p.o.

Mateřské školy Kopřivnice p.o. organizují v průběhu školního roku několik preventivních programů, které pomáhají při zajišťování péče o zdravý psychomotorický vývoj dětí v mateřských školách. Preventivní programy mají na starost pedagogové a speciální pedagogové v organizaci a účastní se jich všechny děti, které mateřské školy navštěvují. 

Časový harmonogram:

Září- říjen: Adaptační období -zvykání si na nové prostředí, nové podmínky, novou třídu, nová školka, noví lidé. Sledujeme schopnost dětí adaptovat se na nové podmínky. Paní učitelky ve školkách pomáhají ve spolupráci s rodiči optimalizovat nástup dětí do mateřské školy. V některých školkách je rodičům nabízen adaptační program, který přímo počítá s účastí rodičů na "zvykání si na školku". Děláme vše pro to, aby adaptace byla příznivá a bezproblémová pro každé dítě, které do mateřské školy nastupuje.

Říjen-listopad: Logopedická depistáž I.- vyhledávání dětí s rizikovým vývojem řeči. Mateřskou školu navštíví speciální pedagog a s každým dítětem starším 4 let provede krátké povídání za účelem monitorování jeho řečového vývoje. V případě zjištění komunikačních obtíží u dítěte doporučí rodičům návštěvu logopedické poradny. V některých mateřských školách pracují logopedické asistentky, které pravidelně monitorují úroveň řečového vývoje dětí a (pokud je to potřeba) informují rodiče o nutnosti návštěvy logopedické poradny. Záleží nám na tom, aby děti odcházely do základních škol a jejich řečový vývoj byl dokončen,  byl zdravý a správný.

Listopad- prosinec: Screening nadání-s použitím posuzovací škály metody CGS vyhledáváme nadané děti v našich mateřských školách ve věkové skupině od 5 do 6 let. Cílem tohoto hledání je umožnit nadaným dětem využívat optimálně svůj intelektový potenciál, harmonizovat vzdělávací podmínky a připravit cestu do základní školy. Screening nadání slouží pouze jako identifikační nástroj. K tomu, aby nadání bylo u dítěte diagnostikováno, je třeba spolupracovat s pedagogicko- psychologickou poradnou. V mateřských školách intenzivně pracujeme na tom, abychom vytvářeli kvalitní podmínky pro vzdělávání dětí s předpokladem nadání.

Prosinec- leden: Sluchový screening- ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem pro děti s vadami řeči a sluchu provádíme jednoduché bezplatné vyšetření sluchu u dětí, jejichž rodiče o vyšetření požádají a podepíší písemný souhlas. Vyšetření trvá několik minut, je neinvazivní a bezbolestné, probíhá v mateřské škole a výsledkem je zpráva, která v případě potíží u dítěte doporučuje návštěvu odborného lékaře. Pomocí screeningu se nám podařilo odhalit několik skrytých sluchových vad u dětí v předškolním věku a mohla být okamžitě zahájena diagnostika a léčba, čím jsme prospěli celkovému psychomotorickému vývoji těchto dětí.

Leden- únor: Monitorování školní zralosti u předškolních dětí- z důvodu optimálního posouzení úrovně školní zralosti a připravenosti jsme v každé mateřské škole sdružili všechny předškolní děti do předškolní třídy. Paní učitelky pečlivě vyhodnocují úroveň školních dovedností dětí a individuálně konzultují s jejich rodiči  možnost odkladu školní docházky. Předcházíme tak rizikům školní neúspěšnosti dítěte a problémům spojených s předčasným zaškolením nezralého dítěte. V případě návrhu na odklad školní docházky spolupracujeme s pedagogicko- psychologickou poradnou.

Březen- duben: Logopedická depistáž II. - v druhém kole provádíme screening u dětí, které již dosáhly 4 let, popř. u dětí, které jsou v rizikové skupině a je potřeba monitorovat vývoj řeči opakovaně, v pravidelných intervalech.

Celoročně: Prevence a screening grafomotorických obtíží- po celou dobu docházky dětí do mateřské školy se paní učitelky zaměřují na rozvoj grafomotorických dovedností a průběžně monitorují, zda je vývoj těchto dovedností u dětí v souladu s vrstevnickou normou. Usilujeme o uvolnění ruky k nácviku psaní, správný úchop psacího náčiní a radost při kresebném projevu. Na těchto dovednostech je potřeba začít pracovat již od raného věku dítěte. Rodiče jsou pravidelně informováni a jsou zváni k podporování grafomotorických dovedností u svých dětí.

Připravujeme screening zrakových vad- až to dovolí epidemiologická situace a dostanou se k nám odborníci na zrakové vnímání u dětí.

Preventivní programy v našich mateřských školách zajišťuje a garantuje speciální pedagog organizace.

Mgr. Alena Pokorná, speciální pedagog